Cobra Biologics Embarks On £15m (165m SEK) Gene Therapy Manufacturing Operations Expansion

(Svensk version nedan)


UK (Keele) and Sweden (Matfors & Södertälje), 18 April 2017:  Cobra Biologics, an international CDMO of biologics and pharmaceuticals, today announced it is to expand operations at its sites in UK and Sweden to meet the increased demand of gene and immunotherapy companies to fast track their portfolios through to in-market supply.

Over the next two years Cobra will invest up to £15m (165m SEK) on a phased expansion plan, supporting the company’s R&D expertise in developing rapid and cost effective viral vector and DNA plasmid production platforms. The initial phase, will be in the UK and will extend the company’s viral vector Phase III and commercial manufacturing capabilities to support more customers to rapidly advance their products through clinical trials to in-market supply. The second phase, in Sweden, will double capacity for High Quality (HQ) DNA plasmid production and characterisation, essential for supporting early clinical phase Adeno-associated virus (AAV) and lentivirus manufacture being used by pioneering CAR T-cell therapy companies targeting acute lymphoblastic leukaemia (ALL) and chronic lymphocytic leukaemia.

The third phase of investment will see the addition of larger clinical and commercial capabilities for GMP DNA production. In total, it is anticipated these investments will create up to 50 new jobs, in addition to the 135 jobs already created in the UK and Sweden since 2011 and will also benefit the wider supply chain companies which provide Cobra with services and facilities.

Peter Coleman, CEO at Cobra Biologics, said: “For almost 20 years Cobra has been manufacturing DNA and viral vectors for its gene therapy customers and we intend to stay at the forefront of this exciting field. Cobra is committed to investing for both present day needs and for the future at this extraordinary time in the history of gene therapy when so many new and potentially life-changing medicines are in the pipe line. Many of these new products have orphan drug status and as a CDMO, we need to respond with a quick and seamless production route to market.”

Greg Hands, UK International Trade Minister, welcomed the news: “This new investment by Cobra Biologics is another boost for UK life sciences, creating high-skilled jobs in Keele as the company expands its operations. It comes as global demand for gene therapy manufacturing is surging, helping put the UK at the forefront of developing revolutionary disease therapies and new treatments to be exported around the world.”

Mikael Damberg, Sweden's Minister for Enterprise and Innovation, also commented: “Sweden is very competitive in life sciences. It is therefore gratifying to be able to welcome the investments announced by Cobra Biologics. Strengthening the life sciences sector’s opportunities to grow, employ and export products and services will pave the way for more skilled jobs in Sweden. It will also contribute to solving societal challenges in health and ageing. Of special interest is the fact that this investment is made in gene therapy, which is an important area for successful treatment of future patients.”

 

Cobra Expansion Video Blog featuring Peter Coleman (CEO) and Dr. Daniel Smith (CSO).

 

****


Cobra Biologics investerar 15 miljoner GBP (165 miljoner SEK) i utökad tillverkning av genterapiprodukter

En kapacitetsökning för att motsvara kundernas efterfrågan efter tillverkning av DNA och virala vektorer

Storbritannien (Keele) och Sverige (Matfors och Södertälje), den 18 april 2017:  Cobra Biologics, en internationell organisation för kontraktsutveckling och tillverkning av biologiska och traditionella läkemedel, offentliggör i dag planer på att utöka verksamheten vid anläggningarna i Storbritannien och i Sverige för att möta den ökade efterfrågan inom gen-och immunterapi för snabbare processer och därmed snabbare godkännande och lansering av nya läkemedelsprodukter.

Cobra investerar under de kommande två åren upp till 15 miljoner GBP (165 miljoner SEK) i en expansionsplan i flera faser, med syftet att stödja företagets kapacitet inom forskning och utveckling när det gäller att utveckla snabba och kostnadseffektiva produktionsplattformar för virala vektorer och plasmid-DNA. I den första fasen, som är förlagd till Storbritannien, utökar företaget sin fas III och kommersiella kapacitet för virala vektorer, för att fler kunder ska kunna genomföra kliniska studier och snabbare nå ut på marknaden. Den andra fasen, i Sverige, kommer att fördubbla kapaciteten för produktion och karakterisering av högkvalitativt plasmid-DNA, vilket är grundläggande för vidare tillverkning av lentivirus och adenoassocierat virus (AAV) till tidiga faser av kliniska studier. Denna innovativa genterapi nyttjar T-celler med chimära antigenreceptorer (CAR) för behandling av t.ex. akut lymfatisk leukemi (ALL) och kronisk lymfatisk leukemi.

Den tredje investeringsfasen består i en ökning av den kliniska och kommersiella kapaciteten för DNA tillverkat enligt god tillverkningssed (GMP). Investeringarna förväntas totalt ge upp till 50 nya arbetstillfällen, utöver de 135 arbetstillfällen som redan skapats i Storbritannien och Sverige sedan 2011, och kommer också att gynna Cobras underleverantörer som levererar tjänster och resurser i Storbritannien och Sverige.

En kommentar från Peter Coleman, VD för Cobra Biologics: “Cobra har tillverkat DNA och virala vektorer åt genterapikunder i nästan 20 år, och vi vill även i framtiden ligga i framkanten inom det här intressanta området. Cobras investeringar är till gagn både för dagens och framtidens behov, och de görs i en tid då genterapin befinner sig i ett mycket intressant skede med många nya och potentiellt omvälvande läkemedel under utveckling. Många av dessa nya produkter betraktas som särläkemedel, och i egenskap av att vara en organisation för kontraktsutveckling och tillverkning måste vi tillhandahålla en snabb och smidig produktionsväg för att nå marknaden.”

Greg Hands, Storbritanniens minister för internationell handel och investeringar, välkomnade nyheten: “Denna nya investering av Cobra Biologics stärker Storbritanniens ställning inom biovetenskap och skapar kvalificerade arbetstillfällen i Keele i takt med att företaget utökar sin verksamhet. Detta sker samtidigt som den globala efterfrågan på genterapiprodukter ökar, vilket bidrar till att Storbritannien ligger i framkanten när det gäller att utveckla revolutionerande sjukdomsterapier och nya behandlingsformer som kan exporteras över hela världen.”

Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister, kommenterade också: “Sverige är mycket konkurrenskraftigt inom life science och det är glädjande att kunna välkomna ytterligare investeringar som nu annonseras av Cobra Biologics. Förstärkning av life science-sektorn genom att den ges möjligheter att växa, anställa och exportera produkter och tjänster kommer att bana väg för högkvalificerade jobb i Sverige. Det kommer också att bidra till att lösa samhällsutmaningar inom hälsa och åldrande. Särskilt intressant är att denna investering görs inom genterapi, vilket är ett viktigt område för framgångsrik behandling av framtida patienter.”


Media Coverage:  
Aspen Alert
BioNow 
BioPharmaDIVE
BioPharma Reporter
BioPharm International 
BioPortfolio 
BioProcessing Journal - TechnoBlast
BioSpace 
British Society Gene & Cell Therapy (BSGCT)
CPhI Online  
Contract Pharma 
DCAT Connect
Drug Discovery World 
EN-CPhI.CN
FiercePharma  
Industrie Pharma  
Keele University
Keele University Science & Innovation Park
Kemivärlden Biotech
Läkemedelsmarknaden
Make It Stoke-On-Trent & Staffordshire 
Manufacturing Chemist Pharma 
Nordic Life Science News 
Outsourced Pharma  
Pharma & Biopharma Outsourcing Association (PBOA)
Pharma Business International
Pharma Intergates
PharmTech 
SwedenBIO
The Pharma Letter 
The Sentinel  
Twitter
ZandCell
  Zyme Communications