Cobra Biologics and the Karolinska Institutet collaborate to develop COVID-19 vaccine

(Svensk version nedan)

OPENCORONA consortium awarded €3million funding by Horizon 2020 to support emergency research and development against the COVID-19 outbreak

Cobra Biologics, an international CDMO for biologics and pharmaceuticals, and the Karolinska Institutet, one of the world’s leading medical universities, today announced they have been awarded €3million emergency funding by Horizon 2020 for research and development, and phase I clinical trial testing of a DNA vaccine against COVID-19, as part of the OPENCORONA consortium to support global efforts tackling the pandemic. Partners in the consortium also include Karolinska University Hospital, Public Health Authority (FoHM), IGEA, Adlego AB and Giessen University. 

The project is called OPENCORONA and the application, ‘Rapid therapy development through Open Coronavirus Vaccine Platform’, was one of the first two to be successfully selected by the European Commission, with 17 applications chosen out of 91, receiving €47.5million in total. The aim of the project is to manufacture a DNA vaccine, which will be delivered to patient muscle to generate a viral antigen on which the immune system then reacts. The ‘open’ project will utilise Cobra’s large scale DNA suite in Sweden to produce the plasmid DNA. The plasmid production will support the vaccine development process in accordance with GMP and with a new kind of ‘open’-ness  that will help to speed the fight against COVID-19 by  making relevant data and research results  available to the wider scientific community. 

To date, no approved human COVID-19 immunotherapy or vaccine exists, and in response to the outbreak, speed in therapy and vaccine R&D is critical. Harnessing each partner’s expertise and experience in reliable development manufacturing, the OPENCORONA consortium is using the DNA vaccine platform as it is currently one of the most rapid and robust vaccine platforms available. First trials in humans will begin in 2021, and will take place at the Karolinska University Hospital.

Peter Coleman, Chief Executive at Cobra Biologics, said: “The partners within the OPENCORONA consortium are all industry experts, with the expertise, track record and belief to deliver a successful outcome. Cobra is privileged to have been invited to participate and contribute to fight against  COVID-19, as this virus continues to impact the globe  exponentially.”

Matti Sällberg, Head of Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, commented: “The need to find an effective vaccine is urgent and we are working as quickly as possible to find one. With this funding from the EU we will have secured a significant part of the financing going forward, which means that we can focus entirely on the research. It is a relief to know that we are now financed all the way to studies in humans.” 
OPENCORONA

Cobra Biologics och Karolinska institutet samarbetar för att utveckla ett covid-19-vaccin
 

Konsortiet OPENCORONA tilldelades 3 miljoner euro av Horisont 2020 för att stödja akutforskningen och utvecklingen mot utbrottet av covid-19

Cobra Biologics, ett internationellt läkemedels företag inom kontraktsutveckling och tillverkning (CDMO), och Karolinska institutet, ett av världens ledande medicinska universitet, offentliggjorde i dag att de har tilldelats 3 miljoner euro i akut finansiering av Horisont 2020 för forskning, utveckling samt  kliniska fas I studier  av ett DNA-vaccin mot covid-19för att stödja de globala insatserna mot pandemin. Konsortiets partner omfattar även Karolinska universitetssjukhuset, Folkhälsomyndigheten, IGEA, Adlego AB och universitetet i Giessen. 

Projektet kallas OPENCORONA, och ansökan, ” Rapid therapy development through Open Coronavirus Vaccine Platform”, var en av de första två som framgångsrikt valdes ut av EU-kommissionen tillsammans med 17 ansökningar av 91, och som får 47,5 miljoner euro totalt. Syftet med projektet är att tillverka ett DNA-vaccin som administreras i patientens muskelvävnad för att generera ett immunsvar och därigenom skapa ett skydd mot viruset. Projektet kommer att använda Cobras storskaliga DNA produktionslina i Sverige  för tillverkning av det plasmid-DNA som kommer att användas i den kliniska studien. Plasmidtillverkningen kommer att göras enligt det regelverk som styr  tillverkning av läkemedel så kallad  god tillverkningssed (GMP). Projektet kommer att utföras med en ny öppenhet som förhoppningsvis kan  bidra till att påskynda kampen mot covid-19 genom att  göra  relevanta data och analysresultat direkt  tillgängliga för forskningsvärlden. 

Hittills finns det ingen godkänd humana immunterapier eller något vaccin mot covid-19, och som en reaktion på utbrottet är det helt avgörande att snabbt få fram en behandling och på sikt ett  säkert vaccin. Genom att samla alla samarbetspartners expertis har OPENCORONA-konsortiet som mål att skapa en snabb och säker  DNA-vaccinplattform. De första försöken på människor kommer att inledas 2021 och kommer att äga rum på Karolinska universitetssjukhuset.

Peter Coleman, vd för Cobra Biologics, säger: ”De partner som ingår i OPENCORONA-konsortiet är alla branschexperter med den expertis, meritlista och tilltro som krävs för att leverera ett framgångsrikt resultat. Cobra har valts ut och bjudits in att delta och bidra till kampen mot covid-19, då detta virus fortsätter att påverka världen exponentiellt.”

Matti Sällberg, chef för avdelningen för laboratoriemedicin på Karolinska institutet, kommenterar det hela: ”Behovet av att finna ett effektivt vaccin är brådskande, och vi arbetar så snabbt som möjligt för att finna ett. Med denna finansiering från EU kommer vi att ha säkrat en betydande del av finansieringen framåt i tiden, vilket betyder att vi helt kan fokusera på forskning. Det är en lättnad att veta att vi nu är finansierade hela vägen fram till humanstudier.”