Skip to content

Cobra expanderar på CDMO-marknaden för biologiska läkemedel

Magnus Gustafsson

(English translation below)
 

På fem år har CDMO-företaget Cobra Biologics vuxit från 120 till 250 anställda. Vid årsskiftet kan personalstyrkan komma att överstiga 300.
 
”En svensk framgångssaga” kallar sales director Magnus Gustafsson utvecklings- och kontraktstillverkningsföretaget Cobra Biologics –men vägen dit har varit skumpig. Läkemedel som inte fungerat och minskat antal kunder som följd av en svikande marknad och företagsuppköp satte under en period käppar i hjulen. Men sedan 2011 har företagets intäkter vuxit.

– Nettoomsättningen har nog tripplats sedan 2011. Nu ligger den på över 200 miljoner kronor per år.
Hur rörelseresultat och resultat efter skatt har utvecklats sedan 2011 vill Magnus Gustafsson däremot inte svara exakt på.

- CMO-branschen är väldigt hårt konkurrensutsatt och vi har tvingats investera hårt för att vara där vi är idag. Jag kan dock säga att vi numera ser ljuset i tunneln och att framtiden ser lovande ut. Två utav tre siter gör nu vinst och den tredje är på god väg.

Rörelseresultatet för 2015 var något negativt, men också det på god väg, enligt Magnus Gustafsson. Den positiva utvecklingen beror på flera saker, varav en är att marknaden för kontraktstillverkande företag har vänt, enligt Magnus Gustafsson. De tuffa åren 2008-2011 gjorde också att många företag gick omkull och det återstod färre att konkurrera med.

- Men det handlar såklart också om att vi har kunnat tillhandahålla en bra tjänst. Ett bolag som vi har inte mer än 50 kunder, så positiva rekommendationer från befintliga kunder och andra referenser är jätteviktigt. Vi är väldigt fokuserade på att ha nöjda kunder.

Hur uppnår ni det?

- Tid, flexibilitet och proaktivitet. Eftersom kunderna bygger hela sin framtida intäkt på att de har patenttid kvar när de kommer till marknad måste utvecklingstiden minimeras. Vi jobbar hela tiden med att korta alla våra processer så att vi löpande får ett bättre och bättre tjänsteerbjudande.
 
Dessutom är det viktigt att kunna stå för vad de lovar - det senaste året har Cobra Biologics tackat nej till flera uppdrag när de inte trott sig kunna leva upp till kundens förväntningar, säger Magnus Gustafsson. I proaktiviteten ligger förmågan att kunna rekommendera förändringar till kunden innan kunden själv inser att den behövs - och i flexibiliteten ligger förmågan att förändra processutvecklingen efter vad som krävs av exempelvis regelverk.

- Ingen har nytta av en produkt som inte får lanseras på marknaden.

Cobra Biologics har GMP-godkända anläggningar i Sundsvall, Södertälje och Storbritannien. Företaget utvecklar biologiska läkemedel (baserade på exempelvis proteiner, virus eller levande celler) för preklinisk, klinisk och kommersiella prövningsfaser. Konkurrenterna finns framförallt i andra delar av Europa: CMC Biologics i Danmark och Rentschler i Tyskland, till exempel.

– Totalt finns det kanske 150 till 200 kontraktstillverkare i världen. Av dem är det ungefär 20 som är direkta konkurrenter till oss. Ingen av dessa tillhandahåller avancerad analys med hjälp av masspektrometri och cellbaserade aktivitetsanalyser under samma tak vid framtagning av nya cellinjer. Cobra kan därför erbjuda en konkurrenskraftig service när man har specifika önskemål om hur till exempel en antikropp ska vara  modifierad, säger Magnus Gustafsson.

Däremot konkurrerar Cobra inte med svenska Recipharm, enligt Magnus Gustafsson. Cobra tillverkar biologiska läkemedel för främst kliniska försök, medan Recipharm tillverkar läkemedel i stor skala för kommersiellt bruk.
 
Enligt prognosen kommer antalet anställda på Cobra Biologics vara runt 300 stycken i slutet av året. På fem års sikt finns ingen konkret prognos, men Magnus Gustafsson drar sig inte för att gissa. Cobra Biologics ägs till 95 procent av Thomas Eldered som också är delägare i Recipharm, som vuxit så det knakar till följd av Eldereds expansionsstrategi. Kanske kan samma expansionsstrategi som Tomas Eldereds tillämpar för Recipharms räkning även tillämpas på Cobra, spekulerar Magnus Gustafsson.

– Det skulle inte förvåna mig om Cobra är fem gånger så stort om fem år. Det är roligt att arbeta i ett företag som växer. Men jag är forskare i grunden så det jag tycker är roligast är att vi behåller forskningskompetens i Sverige.

I en framtidsspaning nämner Magnus Gustafsson bland annat genterapeutiska produkter i form av målsökande virus med förmåga att ersätta en trasig gen med en ny, fungerande - eller levande mikrobiologiska celler som kan komplettera naturligt förekommande tarmbakterier.

– Inom dessa ganska nya fält finns det ett flertal lovande forskningsprodukter under klinisk utveckling. Där vill Cobra vara i framkant, säger Magnus Gustafsson till Läkemedelsmarknaden.

Link to article.
 


***
 

English translation:


In five years, the CDMO company Cobra Biologics has grown from 120 to 250 employees. At the end of the year, the workforce could exceed 300.

"A Swedish success story", Sales Director Magnus Gustafsson calls contract development and manufacturing company Cobra Biologics - but the way there has been bumpy. Drugs that have not worked, and reduced the number of customers as a result of a failing market and acquisitions set for a period a spanner in the wheels. But since 2011, the company's revenue has grown.

- Net sales have probably trip place since 2011. Now it stands at over 200 million SEK per year.
How operating profit and profit after tax has developed since 2011 remains unanswered by Magnus Gustafsson.

- The CMO industry is very competitive and we have invested significantly to be where we are today. However, I can say that we are now seeing the light in the tunnel and the future looks promising. Two out of three sites now making profits and the third is on the way.

Operating profit for 2015 was slightly negative, but it is also well underway, according to Magnus Gustafsson. The positive development is due to several things, one of which is that the market for contract manufacturing companies has turned, according to Magnus Gustafsson. The tough years 2008-2011 also made many companies go bust and it remained less to compete with.

- Of course it's of course also because we have been able to provide a good service. A company like ours have no more than 50 clients, so positive recommendations from existing customers and other references are very important. We are very focused on customer satisfaction.

How do you achieve that?

- Time, flexibility and proactivity. As customers build their entire future revenue on their patent life left when they come to market, development time is minimized. We constantly work to shorten all our processes so that we continuously get a better and better service offering.
 
In addition, it is important to be able to stand for what they promise - the last year the Cobra Biologics has declined to manufacture for clients when they believed themselves to be unable to live up to customer expectations, says Magnus Gustafsson. In proactivity lays the ability to recommend changes to the customer before the customer realizes that it is needed - and flexibility is the ability to change the process development as required by for example, regulations.

- No one will benefit from developing a product that isn’t allowed to enter market.
 
Cobra Biologics has GMP approved facilities in Sundsvall and Södertälje in Sweden and in Keele in the UK. The company develops biological drugs (based on, for example, proteins, viruses or living cells) for preclinical, clinical and commercial phases. The competitors are primarily in other parts of Europe: CMC Biologics, Rentschler in Denmark and in Germany, for example.

- In total there are perhaps 150 to 200 contract manufacturers in the world. Among them, about 20 are direct competitors to us. None of these provides advanced analysis using mass spectrometry and cell-based activity assays under the same roof at the development of new cell lines. Cobra can offer a competitive service when you have specific wishes about how, for example, an antibody should be modified, says Magnus Gustafsson.

In contrast, the Cobra does not compete with the Swedish Recipharm, according to Magnus Gustafsson. Cobra manufactures biopharmaceuticals mainly for clinical trials, while Recipharm manufacture drugs on a large scale for commercial use.

According to the forecast, the number of employees of Cobra Biologics could reach around 300 at the end of the year. In five years' time there is no concrete forecast, but Magnus Gustafsson is not afraid to guess. Cobra Biologics is owned 95 percent by Thomas Eldered who is also part owner of Recipharm, which has grown significantly due to Eldereds expansion strategy. Perhaps the same expansion strategy that Tomas Eldereds apply for Recipharm will also apply to Cobra, speculates Magnus Gustafsson.

- It would not surprise me if Cobra is five times bigger in five years. It is fun to work in a company that is growing. But my background is as a researchers, so what I enjoy the most is that we maintain research excellence in Sweden.

In a future reconnaissance Magnus Gustafsson mentions gene therapy products in the form of targeted viruses capable of replacing a defective gene with a new, workable - or live microbial cells that can complement the naturally occurring intestinal bacteria.

- Within this fairly new field, there are a number of promising research products in clinical development. In this sector Cobra would like to be at the forefront, says Magnus Gustafsson to the pharmaceutical market.

We use cookies to give you the best experience of using this website. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Please read our Cookie Policy for more information.