Cobra Biologics and QuiaPEG Announce Strategic Collaboration Offering a Novel PEGylation Technology Platform

Marcus Bosson (QuiaPEG), Magnus Gustafsson (Cobra), Dr. Marek Kwiatkowski (QuiaPEG)

Cobra Biologics and QuiaPEG Pharmaceuticals AB, an innovative biotechnology company, have announced a strategic alliance focused on the processing of biological drugs to increase half-life and reduce production costs by using a new PEGylation technology platform

There is extensive scientific and commercial interest in specialist PEGylation technologies and improving present manufacturing methodologies as the cost of biopharma production continues to rise. Peter Coleman, CEO Cobra Biologics, commented: “We have seen a significant increase in enquiries for PEGylation services and look forward to working with QuiaPEG and their innovative PEGylation technology, to meet the needs of our customers.”

Cobra offers its customers a full range of contract manufacturing services from cell line development and platform process development, to cGMP cell banking, analytical development and cGMP manufacture for pre-clinical, clinical and commercial scale supply. The strategic collaboration between QuiaPEG and Cobra will mean that customers will have access to a unique technology platform for early drug development, for life-cycle management, and for the improvement of existing drugs, so called biobetters.

With dozens of PEGylated drugs already on the market, PEGylation has shown to be a reliable method for improving the pharmacokinetic profile of drugs. QuiaPEG’s mission is to offer the market a wide range of different application possibilities and high quality, while lowering the costs for PEGylated products. The therapeutic and commercial advantages that a customer can expect with the QuiaPEG platform are; higher quality of activated PEG, superior API homogeneity, reduction of production costs due to shorter separation times of PEGylated products, lower loss of valuable protein and, potentially, reduced risk of immunological reactions due to reduced product heterogeneity. This highly flexible technology has a broad spectrum of potential applications.

Marcus Bosson, CEO and co-founder of QuiaPEG Pharmaceuticals, commented on the platform: “QuiaPEGs proprietary technology platform solves most of the problems associated with current PEGylation technologies. The chemistry has been developed to enable simple introduction of functional groups. We have a faster process, with a higher exchange, thus lowering the cost of goods while limiting unwanted contaminants. We are really looking forward to working with a successful international contract manufacturer such as Cobra Biologics.”

PEGylation is the modification of a protein, peptide or non-peptide molecule by linking polyethylene glycol (PEG) chains to extend a drugs effect by reducing degradation, and reducing the rate of excretion by the kidneys and the formation of antibodies against the protein. PEGylation plays a key role in modern drug delivery, maximising the potential of the therapeutic substance.


Media Coverage:
BioPharma-Reporter
BioPortfolio
DCAT Connect
Genetic Engineering & Biotechnology News (GEN)
In-Pharmatechnologist
Keele University Science & Business Park (KUSBP)
Kemivärlden Biotech
Life Science Sweden
Manufacturing Chemist
Nordic Life Science News
Outsourced Pharma
Outsourcing-Pharma


På svenska:

Cobra Biologics och QuiaPEG sluter strategiskt samarbetsavtal Lanserar en ny och unik teknologiplattform inom PEGylering

Cobra Biologics, en ledande internationell kontraktstillverkare (CMO), som tillhandahåller ett heltäckande serviceutbud för biologiska läkemedel, och QuiaPEG Pharmaceuticals AB, ett innovativt bioteknikföretag, har idag tillkännagett ett strategiskt samarbete med fokus på förädling av biologiska läkemedel för att öka halveringstiden och minska produktionskostnaderna med hjälp av en ny teknologiplattform inom PEGylering.

Det finns ett omfattande kommersiellt och vetenskapligt intresse för specialiserad PEGyleringsteknik och för att förbättra nuvarande produktionsmetoder eftersom produktionskostnaderna för biologiska läkemedel fortsätter att öka. Peter Coleman, VD för Cobra Biologics, kommenterar: "- Vi har sett en betydande ökning av antalet förfrågningar inom PEGylering och ser fram emot att arbeta med QuiaPEG och dess innovativa PEGyleringsteknik, allt för att möta våra kunders behov."

Cobra erbjuder sina kunder ett komplett utbud av kontraktstillverkningtjänster från cellinjeutveckling och plattformprocessutveckling, till tillverkning av cGMP-cellbanker, analytisk utveckling och tillverkning för prekliniska studier och cGMP-tillverkning för klinisk och kommersiell skala. Det strategiska samarbetet mellan QuiaPEG och Cobra innebär att kunderna kommer att få tillgång till en unik teknologiplattform innefattande tidig läkemedelsutveckling, life-cycle management och förbättring av existerande läkemedel, s.k. biobetters.

Med ett dussintal PEGylerade läkemedel redan på marknaden så har PEGylering visat sig vara en pålitlig metod för att förbättra den farmakokinetiska profilen av biologiska läkemedel. QuiaPEGs affärsidé är att erbjuda marknaden ett brett utbud av olika möjligheter avseende applikationsområden, hög kvalitet samtidigt som produktionskostnaderna kan sänkas. De terapeutiska och kommersiella fördelar som erbjuds med QuiaPEGs teknologiplattform är bl.a. högre kvalitet på aktiverad PEG, överlägsen API homogenitet, minskning av produktionskostnaderna till följd av kortare separationstider för PEGylerade produkter och mindre förlust av värdefullt protein samt minskad risk för immunologiska reaktioner. Denna mycket flexibla teknologiplattform har ett brett spektrum av potentiella tillämpningar.

Marcus Bosson, VD för QuiaPEG Pharmaceuticals, kommenterar plattformen: "- QuiaPEGs patenterade teknologiplattform löser de flesta av de problem som förknippas med nuvarande PEGyleringsteknik. Kemin har utvecklats för att möjliggöra en enkel introduktion av funktionella grupper. Vi har en snabbare process, har ett högre utbyte och kan därmed sänka tillverkningskostnaderna samtidigt som vi begränsar oönskade föroreningar. Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med en framgångsrik internationell kontraktstillverkare såsom Cobra Biologics."

PEGylering innebär att ett protein, peptid eller icke-peptidmolekyl modifieras genom sammanlänkning av polyetylenglykol (PEG) för att förlänga ett läkemedels effekt genom att minska nedbrytning, reducera utsöndringshastigheten via njurarna samt reducera bildandet av antikroppar mot proteinet. PEGylering spelar en nyckelroll i modern läkemedelsutveckling och maximerar potentialen av den terapeutiska substansen.


Mediebevakning:
Kemivärlden Biotech
Life Science Sweden
Nordic Life Science News