Cobra Biologics and Alligator Bioscience Extend Drug Development Partnership

(Svensk version nedan)


Södertälje and Lund, Sweden, 23 June 2016: Cobra Biologics, an international CDMO of biologics and pharmaceuticals, has been contracted to develop a second cell line for Alligator Bioscience AB, a Swedish biotechnology company.

Alligator has requested further support from the team at Cobra to develop the cell line for production of new drug candidate ADC-1015, a bispecific immune activator developed to induce superior immune activation. Cobra is using their expression system maxXpress, along with a historically documented master cell bank (CHO-S) and chemically defined media. This delivers a time saving cell line development and clone selection process suitable for GMP manufacture.

In May 2015 Cobra released details of it’s involvement in manufacturing immuno-oncology antibody ADC-1013, as part of Alligator’s Phase 1 trial in advanced solid tumours. Earlier this month, as a result of the company’s ‘exceptional achievements within the life-science industry’, Alligator won the coveted SwedenBIO Award 2016.

Peter Coleman, CEO Cobra Biologics, commented: “Cobra has been manufacturing protein therapeutics since 1995 and our maximum protein expression platform, maxXpress, has proven to be very popular to customers looking for both speed and quality. I am delighted that Cobra has the opportunity to continue working with Alligator on their promising clinical programs and would like to congratulate the team on their prestigious SwedenBIO Award.” 

Dr Per Norlén, CEO, Alligator Bioscience, commented: “Alligator has a long-standing and successful collaboration with Cobra and has seen very good results using their maxXpress system. We are very happy to continue the collaboration with Cobra on our ADC-1015 drug development program.” 


About maxXpress Ubiquitous Chromatin Opening Elements (UCOEs)
Eukaryotic genes are organised into chromatin domains, which exist in either a ‘closed’ state in which the genes are tightly condensed with proteins and are transcriptionally silent, or in an ‘open’ de-condensed state: a prerequisite for efficient gene expression.

When transfected genes integrate into mammalian chromosomes the structure of the chromatin at the site of integration has a profound effect on expression of the transgene. Consequently, only relatively rare transfected clones in which the expression vector has integrated into open chromatin show efficient expression of the transgene.

maxXpress Ubiquitous Chromatin Opening Elements (UCOEs) have been isolated which ensure efficient expression in a wide range of cell types including CHO-K1, CHO-S, HeLa, SP2/0 and NSO cells. UCOE containing vectors have been shown to markedly enhance the expression of a wide variety of intracellular, secreted and membrane-bound proteins.  Inclusion of a UCOE (4-8 kb in size) in a eukaryotic expression vector permits efficient expression in the vast majority of stable clones, whereas with conventional vectors only a minor proportion of transfectants demonstrate high-level expression.
There is therefore no need for amplification and expression has been demonstrated to be stable over 130 generations. The combination of UCOE and CHO-S allows the generation of high yields of recombinant proteins.
 
About Alligator Bioscience
Alligator Bioscience discovers and develops innovative antibody based immunotherapies for the treatment of cancer. Alligator Drug Discovery and Development span early research phases with lead identification up to proof of concept phase I/II clinical studies in cancer patients.

In the discovery of novel antibody based drugs, Alligator uses its proprietary technology platforms ALLIGATOR-GOLD and FIND®: ALLIGATOR-GOLD is a synthetic svFv library containing several billion distinct fully human antibodies. FIND® (Fragment Induced Diversity) is an antibody optimization technology based on single-stranded DNA.

Alligator has a strong pipeline of innovative antibody-based compounds within immune oncology of cancer; ADC-1013 is an immune activating antibody developed for metastasized cancer. It entered clinical trials in cancer patients early 2015. ADC-1015 is a bispecific immune activating antibody. It is developed to induce superior immune activation and is currently is pre-clinical phase. ADC-1016 is a systemic localizing immunotherapy, a bispecific immune activator that is administered systemically while the effects are restricted to the tumour area.

 

****


Cobra Biologics och Alligator Bioscience utökar sitt läkemedelsutvecklingssamarbete

Projektet kommer att leverera en andra cellinje för framställning av ytterligare en immun-onkologi antikropp, ADC-1015, efter framgången med ADC-1013

Södertälje, Sverige och Lund, Sverige den 23 juni 2016: Cobra Biologics (Cobra), en internationell CDMO av bioläkemedel och läkemedel, har fått uppdraget att utveckla en andra cellinje åt Alligator Bioscience AB (Alligator), ett svenskt bioteknikföretag.

Alligator har begärt ytterligare stöd från teamet på Cobra för att utveckla en cellinje för produktion av den nya läkemedelskandidaten ADC-1015, en bispecifik immunaktiverare som tagits fram för att framkalla överlägsen immunaktivering. Cobra kommer att använda sitt uttryckssystem maxXpress, tillsammans med sin historiskt dokumenterad mastercellbank (CHO-S) och en process med kemiskt definierade cellmedier. Detta ger en tidsbesparing i cellinjeutvecklingen och en cellklon som lämpar sig för GMP-tillverkning.

I maj 2015 tillkännagav Cobra detaljer angående dess inblandning i tillverkningen av en första immunonkologiantikropp, ADC-1013, som var en del av Alligators kliniska fas 1-program för behandling av patienter med solida tumörer. Tidigare denna månad, som en följd av bolagets "exceptionella prestationer inom life science-industrin", vann Alligator det eftertraktade priset SwedenBIO Award 2016.

Peter Coleman, VD Cobra Biologics, kommenterade: "Cobra har tillverkat proteinläkemedel sedan 1995 och vår höguttryckande cellinjeplattform, maxXpress, har visat sig vara mycket populärt hos kunder som söker både hastighet och kvalitet. Jag är glad över att Cobra har möjlighet att fortsätta att samarbeta med Alligator på deras lovande kliniska program och vill gratulera bolaget för deras prestigefyllda SwedenBIO Award. "

Dr Per Norlén, VD, Alligator Bioscience, kommenterade: "Alligator har ett långvarig och framgångsrikt samarbete med Cobra och vi har sett mycket goda resultat vid användande av maxXpress-systemet. Vi är mycket glada över att fortsätta samarbeteta med Cobra för vårt ADC-1015 program. 


Om maxXpress Ubiquitous Chromatin Opening Elements (UCOE)
Eukaryota gener är organiserade i kromatindomäner, som finns i antingen ett "stängt" tillstånd, i vilket generna är tätt kondenserade med proteiner och därför är transkriptionellt tystade, eller i ett "öppet" de-kondenserat tillstånd: en förutsättning för effektiv genuttryck.

När transfekterade gener integreras i mammaliekromosomer har den omkringliggande kromatinstrukturen vid integrationsstället stor effekt för uttrycket av genen. Följaktligen är det endast i relativt sällsynta fall, där expressionsvektorn integrerats i kromatinstrukturen där den är i öppen form, som ger ett effektivt uttryck av transgenen.

maxXpress Ubiquitous Chromatin Opening Element (UCOEs), ger ett effektivt uttryck i ett brett spektrum av celltyper inklusive CHO-K1, CHO-S, HeLa, SP2 / 0 och NSO-celler genom att hålla den omgivande kromatinstrukturen i öppen form. Expessionsvektorer som inkluderar UCOEs har visat en markant ökning av uttrycket för ett stort antal av intracellulär, utsöndrade och membranbundna proteiner. Införande av UCOE element av storleken 4-8 kb, i en eukaryot expressionsvektor medger ett effektivt proteinuttryck i flertalet stabila kloner, medan med konventionella vektorer, endast en mindre andel av transfektanter visar högnivåuttryck.

Det finns därför inget behov av amplifiering i systemet och expressionen har visat sig vara stabil under 130 generationer. Kombinationen av UCOE och CHO-S möjliggör utveckling av cellinjer för höga utbyten av rekombinanta proteiner.
 
Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience forskar på och utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av cancer. Alligators läkemedelsutveckling spänner från tidig forskningsfas med molekylidentifiering till proof of concept i fas I / II med kliniska studier på cancerpatienter.

I sin forskning runt nya antikroppsbaserade läkemedel, använder Alligator sina egna teknikplattformar ALLIGATOR-GOLD® och FIND®: ALLIGATOR-GOLD är ett syntetisk svFv bibliotek som innehåller flera miljarder distinkta humana antikroppar. FIND® (Fragment Induced Diversity) är en optimeringsteknologi för antikroppar, baserat på enkelsträngat DNA.

Alligator har en stark portfölj av innovativa antikroppsbaserade produktkandidater inom immunonkologi; ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp, utvecklad för behandling av spridd cancer. Kliniska prövningar i cancerpatienter påbörjades tidigt 2015. ADC-1015 är en bispecifik immunaktiverande antikropp. Den är utvecklad för att framkalla en överlägsen immunaktivering och är för närvarande är preklinisk fas. ADC-1016 är en bispecifik immunaktiverare som administreras systemiskt medan effekterna är begränsade till tumörområdet.


Media Coverage:
BioNow
BioPharma-Reporter
BioPortfolio
BioSpace
BioWorld
Contract Pharma
CPhI China
CPhI Online
DCAT Connect
Drug Development & Delivery
Drug Discovery Online
Fierce Biotech
Indian White Paper
In-Pharma Technologist
LabMate Online
Life Science Daily
Life Sciences Europe
Life Sciences UK
Life Science Sweden
Manufacturing Chemist Pharma
Nordic Life Science News
Outsourced Pharma
Outsourcing-Pharma
Owler
Pharma Asia
PharmaBiz
Pharma Business International
Pharma Integrates
Pharma & BioPharma Outsourcing Association 
Samedan
Technology Networks
The Pharma Letter
Wessex Life Science Cluster
Zyme Communications